§1 Definicje

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami;

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu. Niezbędne i aktualne informacje na temat dostawy znajdują się na stronie głównej -> "Dostawa"

Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów; znajdują się na stronie głównej -> "Dostawa"

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego;

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient;

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.misun.pl;

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.misun.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie;

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez  Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży;

Sprzedawca - Firma Misun Ul. Listopadowa 35/23 43-300 Bielsko-Biała NIP:5482549855, REGON: 361584270;

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

Umowa sprzedaży  zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem;

Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów;

Newsletter - usługa polegająca na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji;

§2 Postanowienia ogólne

Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad;

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które określone są w cenniku dostaw;

Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło;

Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość;

Korzystanie ze strony internetowej Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych: urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie;

Kupujący zobowiązany jest do:

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

- korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);

- korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego;

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

- korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety;

§3 Zasady korzystania ze sklepu

Zamówienia Klient może składać́ 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu;

Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym;

W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji;

Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe;

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu; Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych;

Firma Misun, NIP: 5482549855 może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu;

W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności:

- dodanie do koszyka 1 lub większej ilości produktów;

- wybór miejsca dostawy;

- wybór rodzaju dostawy zamówienia;

- wybór formy płatności;

- akceptacja Regulaminu sklepu oraz Polityki Prywatności

- złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia;

Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej;

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem;

§4 Płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- przelewem bankowym na konto sklepu (Sprzedawcy): 42 2490 0005 0000 4530 4355 4654 (Alior Bank). W tytule wpłaty należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu należności za Zamówienie. Jeżeli w terminie 2 (dwóch) dni od daty wysłania wiadomości elektronicznej o złożeniu Zamówienia Klient nie dokona zapłaty Zamówienie zostanie anulowane;

- przelew bankowy natychmiastowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę i po otrzymaniu z systemu przelewy24.pl informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);

§5 Dostawy

Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku Dostawy poza obszar terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ceny i warunki dostawy są ustalane indywidualnie;

Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w sposób wybrany przez klienta spośród dostępnych na stronie Sklepu;

Kupujący lub odbiorca Zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan paczki. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu;

Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta podany przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy. W przypadku, gdy dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny – odpowiedzialność za to ponosi Klient;

Czas skompletowania Towaru dla Klienta oraz jego nadania, po otrzymaniu zapłaty wynosi maksymalnie 2 Dni Robocze;

 Koszty Dostawy są doliczane do ceny nabytych Towarów. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen Dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i doliczany jest do kwoty Zamówienia w podsumowaniu, po wybraniu przez Klienta opcji dostawy;

§6 Prawo do odstąpienia od umowy

Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie czternastu (14) dni od dnia dostarczenia mu przesyłki;

Aby odstąpić od Umowy, Konsument ma obowiązek poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy, na przykład pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną (kontakt@misun.pl);

W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez misun.pl), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem w/w kwoty do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym - nienoszącym śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu firmowym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru;

Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy;

Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Kupujący;

§7 Reklamacje

Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia);

Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja powinna być przesłana na adres kontakt@misun.pl;

Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta;

§8 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający;

Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych;

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się na stronie głównej -> "Polityka prywatności"

§9 Newsletter

Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny na stronie misun.pl

Po wprowadzeniu swojego adresu e-mail i wybraniu opcji "zapisz się" Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wiadomość z linkiem do wypełnienia formularza rejestracyjnego. Po wypełnieniu formularza i wybraniu "zapisz się do listy" zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter;

Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter;

Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter;

§10 Kontakt

Klient może skontaktować się z firmą MISUN poprzez:

- kontakt mailowy na adres kontakt@misun.pl

- kontakt telefoniczny pod numerem 781236997

- korespondencyjnie na adres 43-300 Bielsko-Biała ul. Listopadowa 35/23

§11 Postanowienia końcowe

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu;

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin misun.pl/strona/3-regulamin-sklepu;

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;

W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 28.03.2023r.