Polityka prywatności:

a) Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Firma MISUN wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Skłodowskiej 15/24 Katowice 40-058, NIP: 5482549855, REGON: 361584270, adres poczty elektronicznej: kontakt@misun.pl,

b) Dane osobowe zbierane przez Firmę MISUN za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO

§1 Dane zbierane są podczas:

a) Rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); W przypadku rejestracji konta Pan/Pani podaje:

- Imię i Nazwisko

- Adres e-mail

b) Złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); W przypadku złożenia zamówienia Pan/Pani podaje:

- Imię i Nazwisko

- Adres e-mail

- Numer telefonu

- Kod pocztowy i miejscowość 

- Adres zamieszkania wraz z numerem domu/mieszkania 

W przypadku  firm powyższy zakres danych jest dodatkowo rozszerzony o:

- Nazwę Firmy

- Numer NIP

c) Skorzystania z formularza kontaktowego. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego Pan/Pani podaje:

- Imię

- Adres e-mail

d) Zapisania się do newslettera. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); W przypadku zapisania się do newslettera Pan/Pani podaje:

- Adres e-mail

§2 Odbiorcy danych osobowych:

Do prowadzenia Sklepu Internetowego korzystamy z pomocy podmiotów zewnętrznych. Wiąże się to z koniecznością przekazania danych osobowych poniższym podmiotom.

- podmioty dostarczające zamówione towary (Dostawcy)

- podmioty obsługujące płatności elektroniczne

- podmioty dostarczające oprogramowanie

- podmiot badający satysfakcję z zawartej transakcji 

- podmioty świadczące usługi w zakresie księgowym oraz prawnym, o ile wystąpi taka potrzeba;

- w przypadku wpłynięcia żądania MISUN udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§3 Okres przechowywania danych osób:

Dane osobowe zebrane podczas rejestracji Pana/Pani będą przechowywane przez okres pozostawania zarejestrowanym użytkownikiem sklepu internetowego pod adresem misun.pl, a po rezygnacji z bycia użytkownikiem sklepu internetowego dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. Nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

§4 Uprawnienia osób, których dane dotyczą:

Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani skorzystać z któregoś z poniższych uprawnień dotyczących danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres: kontakt@misun.pl

a) Prawo do cofnięcia zgody. Pan/Pani ma prawo do cofnięcia każdej zgody MISUN w każdej chwili, wedle własnego uznania. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez MISUN zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. 

b) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Pan/Pani ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora.

c) Prawo dostępu do danych. Pan/Pani ma prawo uzyskać dostęp od Administratora do swoich danych osobowych, a także uzyskać informacje o celach przetwarzania oraz odbiorcach danych.

d) Prawo do sprostowania danych. Pan/Pani ma prawo zażądać od Administratora sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe.

e) Prawo do sprzeciwu. Pan/Pani ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych. Prawo do sprzeciwu dotyczącego marketingu, czyli otrzymywania wiadomości e-mail z komunikatami marketingowymi dotyczącymi produktów lub usług.

f) Prawo do usunięcia danych(„prawo do bycia zapomnianym”)Pan/Pani ma prawo zażądania usunięcia danych osobowych.

g) Prawo do przenoszenia danych. Pan/Pani ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.

Pomimo Państwa żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem przez Państwa sprzeciwu lub wycofaniem zgody, firma Misun może zachować pewne dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego oraz numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług z firmą MISUN.

§5 Prawo wniesienia skargi:

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§6 Polityka cookies

Sklep wykorzystuje tzw. pliki cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dopasowania oferty do jego indywidualnego gustu. Klient w dowolnym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.

§7 Pozostałe informacje:

Oprogramowanie sklepu zbiera także anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą tylko do celów analizy statystycznej ruchu na stronach Sklepu. Więcej informacji o polityce prywatności Google Analytics na stronie: www.google.com

§8 Zmiany Polityki Prywatności:

1. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@misun.pl